Pyetjet e bëra më shpesh

Regjistrit të Pengut


 

a.      Pse është krijuar një Regjistër i Ri i Pengut?


Regjistri i Pengut i'u mundëson personave të institucioneve  financiare si dhe të tjerëve që të regjistrojnë në regjistrin e pengut me kërkesën e tyre sendet e luajtshme dhe që i mundëson atyre për të realizuar të gjitha kërkesat që kanë të bëjnë me pengun. Regjistri i Pengut  gjithashtu i mundëson çdo personi për të kërkuar të dhënat  në regjistër apo për të zbuluar ndonjë regjistrim të cilat përfshijnë pronë të veçantë apo person.


 b. Sipas cilit ligj duhet të veprojë  Regjistri i Pengut?


Ligji  Nr.04/L-136  për Regjistrimin e Pengut në Regjistër për Sendet e Luajtshme parashikon krijimin e Regjistrit dhe transaksionet e siguruara me Udhëzim Administrativ për të rregulluar  funksionimin e Sistemit në Sektorin e Regjistrimit të Pengut.


c.    Kush është përgjegjës për Regjistrin  e Pengut?


Regjistri i Pengut është një institucion në kuadër të  Agjencisë  Për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ministria ka  juridiksion të plotë në bazë të ligjit mbi Regjistrin e Pengut në Regjistër për Sendet e Luajtshme. Gjithashtu,Ministria është përgjegjëse për të propozuar dhe zgjedhur udhëheqësin dhe stafin e tij si dhe për të siguruar funksionimin e regjistrit, duke përfshirë mirëmbajtjen e sistemit  kompjuterik, buxhetin vjetor dhe logjistikën. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë gjithashtu ka juridiksion që të nxjerrë udhëzime administrative për përdoruesit e regjistrit të Pengut të cilët duhet ti përcjellë dhe të përcakton taksat e shërbimeve të ndryshme të ofruara nga regjistri.


d.   Kush mund të përdor Regjistrin e Pengut?


Në bazë të Ligjit  Nr.04/L-136  për Regjistrimin e Pengut në Regjistër për Sendet e Luajtshme, Regjistri ju mundëson personave të caktuar për të regjistruar pretendimet. Ai gjithashtu i mundëson çdo personi për të kryer një kërkim mbi të dhënat në Regjistër.


e.      Si mund të hapni një llogari?


Një llogari, përdoruesi e hapë në mënyrë elektronike duke përdorur sistemin e Regjistrit kompjuterik.

f.  Si të regjistrojmë  një regjistrim të pengut?

Një regjistrim i ri  në Regjistrin e Pengut bëhet  duke përdorur sistemin e Regjistrit elektronik. Vetëm personat e autorizuar mund të kryejnë regjistrimin. Regjistrimi është plotësisht elektronik- kompjuterik.


g.  Si mund ta ndryshojmë apo fshijmë  një regjistrim të pengut?


Ndryshimet në regjistrimet ekzistuese në Regjistër të Pengut  bëhet  duke përdorur sistemin e Regjistrit kompjuterik. Vetëm personat e autorizuar mund të ndryshojnë regjistrimet.  Ndryshimet në regjistrim janë tërësisht elektronike duke përdorur  mjetet e posaçme të sigurisë.

h.  Si mund ta kontaktoni Sektorin e Regjistrimit të Pengut?


Sektori i  Regjistrimit të Pengut  mund të kontaktohet përmes postës elektronike . Përveç kësaj, stafi i  Regjistrit  të Pengut  mund të kontaktohet për çdo çështje që ka të bëjë  me funksionimin e rregulltë  të Regjistrit të Pengut.

i. Cilat janë taksat e përdorimit të Sistemit të Regjistrimit të Pengut?


Taksat aktuale për shërbimet e Regjistrit  të Pengut  janë të bazuara në Udhëzimin Administrativ Nr.09/2013 për përcaktimin e procedurave për regjistrimin e pengut, taksave dhe shërbimet tjera të kryera nga sektori i pengut.