Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë – Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine – Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë/Kosovska Agencija za Registracije Biznisa/ Kosova Business Registration Agency
Regjistri i Pengut – Registar Zaloga – Pledge Register
 


Detajet e Llogarisë së Re

ID   Lloji i Pronarit    Person juridik
   Person fizik
Emri i per.jur.  
Rruga   Qyteti
Vendi   Kodi Postar
Tel   Faks
Email    

Detajet e Përdoruesit Kryesor

Emri   Mbiemri
Gjuha
  Email
Fjalëkalimi   Konfirmoni Fjalëkalimin

Termat e Shërbimit

Kushtet e Perdorimit te SRP-se Sistemi per Regjistrimin e Pengut ne Kosove
Unë, personi që paraqitem si përdorues i llogarisë në këtë aplikacion deklaroj qe:
  1.Unë jam i autorizuar që të jem Pronari i Llogarisë në SRP në pajtim me ligjin e Kosovës dhe Udhëzimin Administrativ;
  2.Personi që shfaqet në këtë e-aplikacion është i autorizuar për të dorëzuar këtë e-aplikacion dhe të funksionojë si Pronar i Përdoruesit të Llogarisë të SRP-së me të gjitha funksionet dhe autorizimet që ekzistojnë në SRP;
  3.Informatat për qasjen në llogari duhet të dërgohen me e-mail në adresën e personit që shfaqet si pronar në këtë e-aplikacion;
  4.Unë e kuptoj plotësisht dhe marr përsipër që t'i respektoj kushtet e Përdorimit të SRP-së, Udhëzimin Administrativ dhe Ligjin per Pengun , dhe se cdo shkelje mund të rezultojë në anulimin e menjëhershëm të llogarisë, duke përfshirë të gjitha Llogaritë e Përdoruesve të saj dhe se shkelja e tillë mund të rezultoje me padi civile për kompensim kundër Pronarit të Llogarisë;
  5.Unë e kuptoj dhe pranoj se nëse Llogaria e Përdoruesit do të përdoret apo përdorimi i saj do të rezultojë në kopjim të ndonjë pjese të SRP-së, duke përfshirë këtu kodet burimore, printimet apo fotografimet, procesimi i biznesit drejtpërdrejt ose përmes prodhimit të kundërt apo në një mënyre tjetër, Pronari i Llogarisë do të shkaktoje shkelje të së drejtës autoriale ndërkombëtare dhe do të përballet me padi civile dhe do të rezultojë me anulimin e menjëhershëm të Llogarisë së Përdoruesit;
  6.Çdo përdorim i Llogarisë së Përdoruesit për ndonjë nga këto veprime do të rezultoje në anulimin e menjëhershëm të Llogarisë së Përdoruesit;
   i. Qëllimisht regjistron regjistrime të pavlefshme, ndryshimin e regjistrimeve, sic parashihet me ligjin e Kosovës dhe Udhëzimet Administrative;
   ii. Kryerja e kërkimeve që nuk kanë për qëllim vlerësimin e rrezikut të kredisë;
   iii.Qellime te trajnimit
  7.Përvec nëse autorizohet me Udhëzimin Administrativ të Pengut ,unë do të bëjë shkelje të këtyre kushteve të përdorimit nëse i afrohem cilit do anëtar të Regjistrimit të Pengut dhe nëse kërkojë për të marrë ndonjë informacion ndryshe prej funksionit të Kontaktit të SRP-së;
  8.Unë e konfirmoj që kam njohuri të plota dhe japë pëlqimin që çdo informacion që është dorëzuar përmes SRP-së është plotësisht publik;
  9.Unë plotësisht e kuptoj dhe pajtohem se çdo shkelje e Kushteve të Përdorimit që mund të ndryshoj kohe pas kohe, do të rezultoje në anulimin e menjëhershëm të Llogarisë së Përdoruesit.

Uslovi koristenja SRP-a i sistem Registracije zaloga u Kosovo
Ja, osoba koja se prijavlujem kao Korisnik racunu na ovoj aplikaciji izjavljujem da:
  1.Ja sam ovlascen da sam vlasnik racuna u SRP u skladu sa zakonom u Kosovu i AO;
  2.Lice koji se pojavljuje na e-aplikaciju je ovlascen da preda e-aplikaciju i da funkcionise kao vlasnik racuna Korisnika PSB da sa svim funkcijama i ovlascenjima koje postoje u PSB;
  3.Informacije za pristup racunu treba poslati e-mailom na adresu lica koja se pojavljuje kao vlasnik e-prijave;
  4.Ja u potpunosti razumjem i preuzimam na sebe da cu postovati uslove koriscenja na AO i administrativnim upustva i Zakona o Zalogu, bilo koje krsenja moze rezultirati anuliranjem racuna , ukljucujuci i sve njegove korisnicke racune i da takav prekrsaj moze rezultirati prijavom u sudu za naknadu stete protiv vlasnika racuna;
  5.Ja shvacam i prihvatam ako Korisnik Racuna korist ili njegova upotreba rezultira na kopiranja bilo kojeg dela SRP , ukljucujuci i izvorni kod, grafike ili fotografije, obrade poslovanje direkno ili putem anti proizvodnje ili na drugi nacin. Vlasnik racuna ce uzrokovati povredu internacionalni autorskih prava i suocit ce se civilnom prijavom, i to ce rezultirati momentalnim anuliranjem Korisnika racuna;
  6.Svako koristenje korisnika racuna za bilo koju od tih radnji, rezultirat ce momentalnim anuliranjem korisnika racuna;
    i. Svesno registrira nevazece registracije, promene registracije, kao sto je propisano zakonom Kosova i administrativnim uslugama;
    ii.Zavrsenje zahteva za potrazivanje koja nema cilj procenu o riziku kredita.
    iii.Cil treninga;
  7.Izuzev ako je ovlascen od AO zaloga,ja cu vrsiti krsenje ovih uslova koriscenja ako pristupim u blizini bilo kom clanu registracije i ako zatrazim da uzimam neku informaciju zaloga od clana i pitati hoce li poduzeti bilo kakve druge informacije o funkciji SRP-a kontakta;
  8.Ja potvrđujem da imam puno znanje i pristajem da se svaka informacija koja se podnosi putem SRP je u potpunosti javna;
  9.Ja u potpunosti razumijem i slazem se da bilo koje krsenja uslova koristenja koje moze da se promijeni sa vremena na vreme, rezultirat ce momentalnom anuliranju racuna Korisnika.
Terms of Use PRS – Kosovo Pledge Registry System
I, the person who appears as Account Owner on this application hereby declare that:
  1.I am authorized to be a PRS Account Owner in accordance with Kosovo law and administrative instructions.
  2.That the person that appears on this e-application is authorized to submit this e-application and function as the Master of the PRS User Account with all the functions and permissions as exist in the PRS.
  3.the credentials of logging into the account should be sent to the email address of the person who appear as Master on this e-application.
  4.I fully understand and undertake to comply with the Terms of Use of the PRS, the Pledge regulations and the Pledge Law and that any breach of these may result in immediate cancellation of the account including all its users and that such breach may result in civil action for compensation against the Account Owner.
  5.I understand and accept that if the User Account will be used or usage of it will result in copying any part of the PRS including source codes, screen printouts or shots, business processing directly or through reverse engineering or otherwise, the Account Owner will be in breach of international copyrights and subject to civil action and that that will result in immediate cancellation of the User Account.
  6.that any use of the User Account for any of the following will result in immediate cancellation of the User Account:
    i.intentionally recording invalid registrations, amendment of registrations as provided by the Kosovo law and administrative instructions
    ii. conducting searches not for the purpose of credit risk assessment
    iii. training purposes
  7.that, unless authorized by the Pledge administrative instructions, I will be in breach of these Terms of Use if I approach any staff member of the Pledge Registry and ask to obtain any information not via the Contact function of the PRS.
  8.I confirm that I have full knowledge and consent that any information that is submitted through the PRS is fully public.
  9.I fully understand and agree that any breach of the Terms of User that may change from time to time, will result in immediate cancellation of the User Account.