Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë – Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine – Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë/Kosovska Agencija za Registracije Biznisa/ Kosova Business Registration Agency
Regjistri i Pengut – Registar Zaloga – Pledge Register
 

Regjistri i pengut


 

 
  • Ngjarjet:

  blank  
  • Të Reja: