Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë – Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine – Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë/Kosovska Agencija za Registracije Biznisa/ Kosova Business Registration Agency
Regjistri i Pengut – Registar Zaloga – Pledge Register
 

Regjistri i pengut


 

 
  • Ngjarjet:

29/04/2021 : Njoftim!

I njoftojmë të gjithë përdoruesit e sistemit elektronik të pengut se për nderë të festave zyrtare; Dita Ndërkomëtare e Punës, Pashkët Ortodokse, Dita e Evropës dhe Bajrami i Madh, ditë pushimi do të jenë:
-E hënë, 03 maj 2021 Dita Ndërkomëtare e Punës;
-E martë, 04 maj 2021, Pashkët Ortodokse:
-E hënë, 10 maj 2021, Dita e Evropës
-E enjte, 13 maj 2021, Bajrami i Madh

Gëzuar festat!

 
 
  blank  
  • Të Reja: