Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije- Ministry of Trade and Industry
Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë/Kosovska Agencija za Registracije Biznisa/ Kosova Business Registration Agency
Zyra për Regjistrim të Pengut – Ured za Registraciju Zaloga – Pledge Filling Office
 

INTERPRyS ©


 

 
  • Ngjarjet:

  blank  
  • Të Reja: