Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije- Ministry of Trade and Industry
Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë/Kosovska Agencija za Registracije Biznisa/ Kosova Business Registration Agency
Zyra për Regjistrim të Pengut – Ured za Registraciju Zaloga – Pledge Filling Office
 

INTERPRyS ©

Të Drejtat e Pronës së Regjistruar (PRR) siguron sistemin modern web-based të lejuar institucionet financiare për të regjistruar pretendimet mbi pasuri të luajtshme.
Kjo i lejon të gjithë personat për të kërkuar pretendimet ndaj pasurisë që ata dëshirojnë të merren me të.

 

 
  • Ngjarjet:

18/03/2017 : Njoftim
Njoftojmë përdoruesit e regjistrit të pengut se që nga sot regjistri pranon regjistrimet dhe kërkimet të cilat permbajne numrin ID-n, e re 9 shifrore.
Kërkojme falje për këtë ndryshim i cili ka ndodhur si rezultat i implementimit të Numrit Unik për Bizneset, ky ndryshim ka pasuar duke ndryshuar numrin nga 8 në 9 shifra.

 
 
  blank  
  • Të Reja: