Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije- Ministry of Trade and Industry
Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë/Kosovska Agencija za Registracije Biznisa/ Kosova Business Registration Agency
Zyra për Regjistrim të Pengut – Ured za Registraciju Zaloga – Pledge Filling Office
 

INTERPRyS ©

Të Drejtat e Pronës së Regjistruar (PRR) siguron sistemin modern web-based të lejuar institucionet financiare për të regjistruar pretendimet mbi pasuri të luajtshme.
Kjo i lejon të gjithë personat për të kërkuar pretendimet ndaj pasurisë që ata dëshirojnë të merren me të.

 

 
  • Ngjarjet:

17/01/2018 : Njoftim!
I inkurajojmë të gjitha palët e interesuara të kryejn kërkimin e informacionit në sistem të e-Regjistrit të pengut lidhur me transaksionet për pasuritë e luajtshme.
Për t'u siguruar me informatë të saktë vizitoni në internet faqen e ARBK-së: https://arbk.rks-gov.net/,klikoni në linkun e e-Regjistrit të Pengut.
Shkoni te Kërkim i Avancuar
Kërko me NS-(numri i shasise)
Kërko me ID-(nr.personal apo i nr.i biznesit)
Ju faleminderit.

 
 
  blank  
  • Të Reja: